Ingeborg var født 18. mai 1839 på Røros og døde den 4. januar 1877 i barselseng, knapt 38 år gammel. Hennes yngste datter, Inga, kom til verden den 18. desember 1876, som den 6'te i barneflokken. Ingeborgs ektefelle, garver Peter Andreas Jensen Aspaas, døde 18 dager senere, 22. januar 1877, bare 35½ år gammel. - Det er blitt fortalt at Peter Andreas hadde lungebetennelse og var for syk til å følge sin hustru til graven.

Ingeborg og Peter Andreas hadde seks barn:

1. Ane Elisabeth Petersdatter Aspaas, født 3. des. 1864
2. Gerhard Karl Petersen Aspaas 1. mai 1867
3. Jens Petersen Aspaas 23. juni 1869
4. Anthon Petersen Aspaas 25. okt. 1871
5. Ane Marie Petersdatter Aspaas 4. okt. 1874
6. Inga Petersdatter Aspaas 18. des. 1876
Ingeborg Gerhardsdatter Prøsch
Ingeborg Gerhardsdatter Prøsch

Så der inne, i HuusNo. 79 i Kjerkgata, satt de alle 6, (det vil si: lille Inga lå i vogga). Den eldste var Elisabeth, 12 år gammel. Hvor skulle de vokse opp? Heldigvis var det en stor familie: Aspaas, Prøsch, Sevatdal og Garmager. Beste-foreldre, onkler og tanter bodde rundt om i Røros og omegn. Den yngste, Inga, adoptivdatter til prost Hansen i Ørland, døde 6 år gammel og ble begravet på Ørland kirkegård. Elisabeth og Marie fikk bo hos sin tante Ane Kjerstine Ryen og onkel Fredrik Christian på Røros. Fredrik Christian var 5 år eldre enn sin søster Ingeborg. På det tidspunkt (1877) var han 43 år gammel. De hadde tre barn; datteren Ane Sofie (4 måneder) og sønnene Gerhard (16 år) og Thomas (13 år). I mars 1888 satt Fredrik ensom tilbake på Røros, både hustruen Ane Kjerstine og de tre barna døde av tuberkulose. Elisabeth var 24 år og sannsynligvis allerede gift med Olaf Jønsson (f. 5/5 1865) og bodde i Duved. Marie var bare 14 år (i 1888) og bodde kanskje fremdeles hos sin onkel Fredrik Christian Prøsch, som da var 53 år.

Men hvor bodde de tre guttene, Gerhard Karl, Jens og Anthon? Sannsynligvis hos noen av sine andre onkler, som Mikkel Jensen Aspaas (født 27/9 1837), bror til Peter Andreas eller hos Rasmus Jensen Aspaas som var eldste bror (født 27/7 1835). Det fremgår av skifterettspapirene at Mikkel Jensen Aspaas var verge for de tre guttene, og at Fredrik Christian Prøsch var verge for de tre jentene.

Sitat:

«Aar 1877 den 2. Februar.
Som Tilstedeværende af Boets Vedkommende var Afdöde Petter`Aspaas`s Fader, Jens Rasmussen Aspaas, der oplyste at de afdöde Ægtefolk efterlader sig 6 Börn: Anne Lisbeth ca. 12 Aar gammel, Carl ca 10, Jens ca 8, Anton 5, Marie 2 Aar og Inga ca 2 Maaneder gammel.
Som midlertidig Tilsynsværge for disse 6 umyndige Börn opnævnte Administrator i dag Toldröiert Gerhard Carl Prøsch, der nu kom tilstede.»
Aspaas-gården, HuusNo. 79 i Kjerkgata. Utlånt fra RM.
Aspaas-gården, HuusNo. 79 i Kjerkgata. Utlånt fra RM.

Sitat:

«Aar 1877 den 8'de Februar. Af Boets Vedkommende mötte Jens Rasmussen Aspaas, Toldröiert Prøsch og Jens Stensaas, samt Mikkel Aspaas og Fredrik Prøsch. (Jens Stensaas, Duved, gift med datter av Jens R. Aspaas).
Administrator beskikkede til Værge for de Afdödes 3 umyndige Sönner Kommunekasserer Mikkel Jensen Aspaas og til Værge for de tre umyndige döttre Contorist Fredrik Prösch. D’Herr. Mikkel Aspaas og Fredrik Prösch overtog derhos at bestyre og före Tilsyn med Boets Garveri – Bedrift og övrige Detailler, idet Fredrik Prösch særlig overtog Kasserer-forretningerne. I forening overtog disse Herrer at fungere som Inkassator ved de Auktioner, som måtte afholdes i Boet.»
Garver Peter Andreas Aspaas som rekrutt ca 1860.
Garver Peter Andreas Aspaas som rekrutt ca 1860.

Morfar og mormor til de 6 barna (Gerhard Carl Prösch og Ane Olsdatter Sund) var begge 69 år i 1877, og døde i 1891 og 1890. Farfar og farmor til de 6 barna (Jens Rasmussen Aspaas og Ane Lisabeth Garmager) var h.h.v. 73 og 72 år i 1877. Jens døde på Røros i 1882 og Ane Lisabet den 1. juni 1887. Mikkel Aspaas og Fredrik Prösch var i sin beste alder i 1877, h.h.v. 40 og 43 år. Familiene hadde ulikt antall barn: Mikkel og hans hustru, Bereth Christensdatter Korssjøen, hadde i alt 11 barn, hvorav 8 av dem var født før 1877. De fleste døde i ung alder, mellom 18 og 30 år. (Bereth døde i 1885. da var hun 49 år og hadde satt 11 barn til verden, fra hun var 22 år til hun var 44.) Fredrik og hans første hustru, Ane Kjerstine Ryen, hadde 3 barn. De to guttene deres var 16 og 13 år i 1877 og piken 2 år. Mor og barn døde alle mellom 1884 og 1888.

Mikkel Jensen Aspaas og hans far, Jens Rasmussen Aspaas, var betrodde menn, som fikk mange tillitsverv. De arbeidet begge ved Røros Verk – Jens en tid som oppsynsmann ved Ormhaugen hytte, og Mikkel på hytteskriverkontoret. De var i en årrekke med i kommunens styre og stell. Jens satt i direksjonen for Røros sparebank fra starten i 1842, og Mikkel var i lang tid herredskasserer og forlikskommissær, samt selveier og gårdbruker på Røros. Mikkel eide og bebodde Huus 109 i Lillegaden (Kjerkgata) sammen med sin store familie frem til 1878. Huus No. 109, eller Hartzgården er denne eiendommen kalt, var tilskjøtet Mikkel av sin far i 1865 for 150 speciedaler. Da Peter Andreas og hans hustrus dødsbo, vedrørende Huus No. 79, approberte administrasjonen Mikkel Jensen Aspaas’ bud på 2900 kroner, den 16. mai 1877.

1875-telling for 1640 Røros.
1875-telling for 1640 Røros.
Garver Peter Aspaas’s og Hustru Ingeborg Aspaas’s Dödsbo, tilrettelagt 23. Marts 1880. ved Andr. Piro, Fr. Prösch, M. Aspaas. – der tilfalder de Afdödes 6 umyndige Börn til Deling saaledes:
1. Datter Anne Lisbeth, 15 Aar gammel, faar Kr. 1861,36
2. Sön Carl, 13 Aar gammel, faar 1861,36
3. Sön Jens, 11 Aar gammel, faar 1861,36
4. Sön Anton, 8 Aar gammel, faar 1861,36
5. Datter Marie, 5 Aar gammel, faar 1861,36
6. Datter Inga, 3 Aar gammel, faar 1861,37
    Kr. 11168,17
Ingeborg og Peter Andreas 1875 med barna Anton, Jens og Ane Marie på fanget. Stående: Ane Elisabeth og Gerhard Karl. Inga er ikke født.
Ingeborg og Peter Andreas 1875 med barna Anton, Jens og Ane Marie på fanget. Stående: Ane Elisabeth og Gerhard Karl. Inga er ikke født.

Boets midler bestod av:

Vaanegard No. 79, Grashagerne No.351 og 352 med Bud påkr 1760,-
Grashage No. 836 . 960,-
Samt No.547 for .940,-
For selve Boets Vaanegaard No. 79, ble besluttet at bud på kr 2900,- Inngitt av
Mikkel Jensen Aspaas, den 7. April 1877, approberes.
 
Takseringen av Boets lösöre ble antatt til 4578,80
Sparebankbog, Röros Sparebank . 380,06
1 Seddelbog med Kontanter i samme Bog 1102,33
Sum 12621,19
Minus utgifter til skifte-omkostninger, m.v, ble sum Kr. 11168,17

Grashaga eller plasshaga er knyttet til dyrka jord. Alle drev jordbruk ved siden av yrket sitt. Alle hadde sine hagaer, utenom «Gata» og seter ikke langt unna.

De 6 barna fikk følgende gjenstander fra boet, som ble fratrukket deres andel på 1861 kroner og 37 øre.

Ane Lisabeth: En vinterkaabe foret med Renkalvskind kr. 24,00
  En Dragkiste   20,00
  2 Spiseskeer og 2 Theskeer af Sölv   14,00
    Kr 58,00
Carl Et Sölvsylinder-uhr Kr 20,00
  2 Spiseskeer og 2 Theskeer af Sölv   14,00
    Kr. 34,00
Jens: 1 Schatol Kr. 32,00
  1 Kuffert   6,00
  2 Spiseskeer og 2 Theskeer af Sölv   14,00
  1 Ströske af Sölv   3,00
    Kr. 55,00
Anton: 1 Sukkerströske og 1 Thesil af Sölv  Kr 8,00
  2 Spiseskeer og 2 Theskeer af Sölv   14,00
    Kr 22,00
Marie: 1 Fiskespade af Sölv Kr.  16,00
  1 Flödeöse af Sölv   8,00
  1 Spiseske og 2 Theskeer af Sölv   9,00
     Kr 33,00
Inga: 1 kommode Kr 21,00
  1 Barnevogn   8,00
  1 Spiseske og 2 Theskeer af Sölv   9,00
  1 Flödeöse af Sölv Kr 8,00
    Kr. 46,00

Sum av gjenstander, etter takst er Kr. 248,00
Undertegnet av Fr. Prösch og M. Aspaas-
Irettelagt 23. Marts 1880. Andr. Pirop

Det var ingen ubetydelig arv de 6 barna mottok! Eksempelvis var årslønnen for bergverksarbeider 360 kr i 1895 (en gruvearbeider i 1910 fikk 4 kroner pr. dag).

Speciedalerens verdi ble i 1873 satt til 4 kroner. Røros Sparebank ble opprettet i 1842. Jourførende direktør den første dagen var overstiger Knud Olsen og Jens Aspaas. Sitat: «Da bankkasserer I.N. Ramm begynte å bli sykelig, fikk han i 1886 Fr. Prösch til assistent. Hösten 1887 ble kst. Bergskriver Hans Falch tilsatt som ny kasserer – og banksjef stilling med en begynnerlönn av 1600 kroner i året og vanlige sportler.» En stilling han beholdt i 44 år (1887–1931).

Bryllupet til Agnes Sofie Aspaas og Olav Folkestad.
Håndverkeres Industriforening, Trondhjem 24. sept. 1927:
Bakre rad: Johannes Johansen, Inger Johanne Aspaas, Borghild Aspaas, Bjarne Aspaas, Sissy Brodahl, Solveig og Sverre Aspaas.
Andre rad: Erling Brodahl, Alice Ellingsen, Gunvald Folkestad, Gudrun Folkestad, Inga og Thorleif Aspaas, Bodil Aspaas, Karl Aspaas, Margit Folkestad og Hallfrid Johansen.
Første rad: Amalie Eide Aspaas, Gerhard Karl Aspaas, Elisabeth Aspaas Jönsson, Olav Folkestad, Agnes Sofie Aspaas, Ole Folkestad, Mariane Folkestad, Olle Jönsson og Anna Marie Aspaas Ellingsen.
Agnes Sofie Aspaas, Gerhard Karls datter, og Olav Folkestad er brud og brudgom.