Fredrik Christian Prösch.
Fredrik Christian Prösch.

Da min bestefar, Fredrik Chr. Prösch, ble født i HuusNo. 45 på Røros den 6. februar 1835, var han det første barnet til Gerhard Carl og Ane Olsdatter, og han ble eldst i en søskenflokk med seks gutter og tre jenter. Det var 20 års aldersforskjell mellom han og yngstemann Johan Oluf.

Min bestefar fikk oppleve den gleden det var å leve i en sterk musikalsk tradisjon. I stuen i «gata» på Røros stod det et spinett, et vakkert 1700–tallsinstrument, som var i flittig bruk. På det spinettet hadde generasjonene tidligere både komponert og musisert, og det ble spilt fra den gamle notesamlingen som har fulgt familien helt siden Fredrik Christopher (1722-1800) sirlig tegnet ned notene til alle de komposisjonene, all den musikken som han var mester for. Flere av komposisjonene har han datert, vi finner årstallene 1765 – 1796- 1797. Der finnes den tidens danse- og selskapsmusikk, og den musikken var etterspurt hos «storingan» på Røros når det var festligheter.

Det var selvsagt at Fredrik Chr., tradisjonen tro, skulle etterfølge sin far som organist i Røros Kirke, og da Gerhard Carl døde i 1891, hadde Fredrik Chr. allerede virket som organist fra 30-årsalderen. Han ble den siste organisten i en rekke far – sønn, som startet med Fredrik Christopher. Det ble ikke flere organister, men han sørget for at i alle fall de tre eldste barna fikk musikalsk skolering; Anna, Olga og Richard fikk lære av faren. Fredrik Chr. ble for gammel da de tre yngste kom i lærealder.

Fredrik var en hendt, ung mann, allerede som 16 år gammel snekrer han et vakkert skatoll, fint formet med «kuva» lokk. Gjennom årene skulle det bli en stor produksjon av vakre møbler fra Fredriks hender. I unge år arbeidet han som kontorist i flere år hos sakførerne «Rynning, Hansen og Rode» i Trondhjem. Der skulle han lære «bokholderi». Sånn kom arbeidet hans også til å omfatte kontorarbeid, og han var mye benyttet som takstmann på Røros. Hjemme i Mørkstugata deler han og faren arbeidet med jord og mark, og dyr. Han er eldste sønn, og har odelsretten til huset i «gata» og til setra Sundvollen på «Gråbergan».

I 1859 er Fredrik 24 år. Han er voksen, og vil stifte familie. Han gifter seg med Ane Kjerstine Ryen og får tre barn: Gerhard Carl - 1861, Thomas Christian - 1864 og datteren Ane Sofie - 1876. Det blir plutselig to familier som skal dele seterlivet på Sundvollen. Faren, Gerhard Carl, har stor familie og 8 kyr. Fredrik har også familie, 3 barn og 5 kyr. Det er beiteområder nok og uthus til buskapen, men det er trangt om husrom for den store familien. Foreldrene er fortsatt relativt unge, og deres yngste sønn, Johan Oluf, er bare 5 år. Det kan bli lenge til Fredrik Chr. kan få setra Sundvollen på odel, så da «Glasmager-Magrit» på Sundet blir enke og vil selge setra si, kjøper han den i 1865; så kan far og sønn setre på hver sin seter. Mange år senere da Gerhard Carl på sine gamle dager i 1889 selger Sundvollen til sin sønn nr. tre, tar han også arveretten fra Fredrik Chr.

Fredriks unge familie rammes dramatisk av tuberkulose på 1880-tallet. Sønnen Gerhard Carl, som er reist til Trondhjem, blir smittet der. Han vender hjem til Røros, er syk og smitter sin mor, sin bror Thomas Christian og sin lille søster Ane, 10 år. I løpet av 4 år dør hele Fredriks familie, og han sitter ensom igjen. Thomas Christian er 24 år da han dør som den siste. Han er forlovet med Olava Sevatdal, hun er også 24 år. Hun flytter inn i Prösch-gården for å være nær ham, og stelle ham den siste tiden han lever. Thomas dør i mars 1888. Olava blir boende hos Fredrik, og tross den store aldersforskjellen, så gifter de seg i mai 1889, han er 54 år og 30 år eldre enn henne.

Pröschgården, Huus No. 45 på Røros 1896. Drengen med hesten, Fredrik Chr., Anna, Olava, Olga og Richard.
Pröschgården, Huus No. 45 på Røros 1896. Drengen med hesten, Fredrik Chr., Anna, Olava, Olga og Richard.

Fredrik og Olava får 6 barn i sitt ekteskap. Fredriks søster Anna, født i 1848 og 13 år yngre enn Fredrik, var en sterk og styrende kvinne i familien. Hun mente at Fredrik giftet seg under sin stand da han ektet Olava – av den grunn la hun ned forbud mot å bruke «prösch-navnene». Ingen skulle få hete Fredrik Chr. eller Gerhard Carl i det ekteskapet, derfor ble det Richard Peter, Carl Lauritz og Gunnar Sofus. Min far, Richard, fant seg ikke i sånne påbud fra en gammel tante. Han navnet sine to sønner Fredrik Christopher og Gerhard Johan - men da var Anna død.

I ekteskapet med Olava fikk Fredrik altså en ny familie: Anna 1890, Richard 1892, Olga 1894, Gerda 1898, Carl Lauritz 1901 og Gunnar i 1903. Begge foreldrene hans døde, Ane i 1890 og Gerhard Carl i 1891 – dermed ble det på mange måter en ny start i livet for Fredrik, først og fremst en ung familie å ta ansvar for - organistgjerningen skulle han fortsette, og ved siden av arbeidet med jord og mark og dyr arbeidet han som bokholder og takstmann.

Prösch-gården var som alle gårdene på «sta'a» bygningsmessig et fullt gårdsbruk, men jorda var knyttet til setra, til hager og floer og mark. Så i mai flyttet folk og fe fra den trange gata og ut på setra. Således kom «sommerbarna» til å bli født på Sundet og «vinterbarna»«gatá». Og på setra kom både Fredrik Chr. og Olava til å dø.

Da Fredrik kjøpte setra på Sundet i 1865, startet han en stor utvidelse av bygningsmassen, hovedhuset fikk finstuggu mot sør og kvistrom oppe – det gamle eldhuset fikk stor eldhusstuggu og eldhusloft – videre bygget han lauve. Han var en drivende god bygningssnekker så vel som møbelsnekker. Og når du går rundt i hus og tun og ser på alt det vakre arbeidet som er gjort med heller og tørrmurer i tillegg, kan du undres: hvor tok de kreftene fra? - hvor lange var arbeidsdagene?

Midtsundbakken, Sundet.
Midtsundbakken, Sundet.

Da Richard som 17-åring reiste hjemmefra i 1909, startet en livlig brevveksling mellom han og foreldrene. Brevene forteller om dagliglivets hendelser, om bekymringer, sorger og gleder. Både Fredrik og Olava var dyktige brevskrivere, og i de årene fra Richard reiste til faren døde i 1914, var det helst han som skrev. Senere skulle Olava fortsette brevskrivingen.

I mai 1910 er Fredrik og Olava ute på Sundet og ser om hus og mark og jord – de ønsker å flytte ut så snart som mulig. I brev 29. mai 1910 skriver Fredrik:

«Vi havde i længere Tid meget godt Veir, saa Sneen smelted fort, men nu i flere Dage har det været koldt med Nordenvind, kun lidet Regn. Skoven er meget vakker, men Jorden staar tilbage paa Grund af forliden Væde, hvis Varme indtreder, ser det ud til at vi kan faa flytte lidt før enn almindelig. Gjødselen har jeg for det meste raket ud, men Pløiningen paa Floen er endnu intet gjort med, da der har været for vaat.»
Fredrik Chr. Prösch og familie. Røros 1908. Bak fra venstre: Anna, Richard og Olga. Foran fra venstre: Carl, Olava, Gunnar, Fredrik og Gerda.
Fredrik Chr. Prösch og familie. Røros 1908. Bak fra venstre: Anna, Richard og Olga. Foran fra venstre: Carl, Olava, Gunnar, Fredrik og Gerda.

Brevene gikk tett og hyppig mellom far og sønn. Fredrik er blitt 75 år i 1910, økonomien er svært dårlig, og han er helt avhengig av de kronene som Richard kan unnvære fra sin beskjedne lønn. Brev av 29. mai 1910:

«Naar Fisketiden er over bliver det maaske roligere paa Kontoret. Jeg ser Du faar 75 kroner i Løn, og mer kan vel ikke ventes for en Nybegynder. Kjære Richard vær saavidt sparsom som muligt, da det kan gjøre godt at have nogen kroner tilbedste - sig mig fiskes der meget ved Bodø? Hvad slags Fisk optages mest? Er den billig? Kanske er den saa billig at det var en Bakatel at kjøbe ½ Td. og sende hitop.»

I nytt brev 2.juli 1910:

«naar du reiser opover Nordland, var det muligt at du kan faa godt kjøb paa Fisk, og var det godt om du kan sende ¼ Td til Slaatonden. Du kan vel ikke undvære ti Kroner, til indkjøb af lit Mad til Slaatten; jeg vet ikke hvor jeg skal tage Penger fra.
Vi er forøvrigt alle friske og sender dig vor Hilsen. Din Fader. F.P.»

«Røraas 24. Oktbr. 1910
Kjære Richard! Jeg er i dag nødsaget til at skrive til Dig og bede dig sende lidt Penger om muligt straks. Først til Fornyelse af min vexel, dernest de 15 kroner jeg laante af Hamlander ved din Afreise herfra. Kan du endvidere ofre 20–25 kroner, maa du hjælpe mig hermed. Jeg har faat strengt Paalæg fra Brandfors. «Norge» om strax at indsende Opgjør til 30. Septbr., da Regnskabsaaret udløber og Bøkerne skal afsluttes. Jeg skylder der ca. 50 kroner for opbelaaned Præmie, og jeg ved ikke hvor jeg skal tage Penger fra, er det muligt maa Du hjælpe mig med noget, men dette maa ske snart!»

Den elendige økonomien tynger Fredrik de siste årene i livet. Men brevene gir oss også mange fine glimt inn i hverdagen og arbeidet hans:

«Vi bliver om et Par Dage færdig med Slaatten paa Hagerne, Sundet staar endnu tilbage, men saa er det et bedre Bett der. – Jeg har aldrig kjendt et saa slemt Bett paa gresset som i aar, 4 – 5 Hug med Liarn, og den er strax sløv. Det samme klager hver Mand over; er glad over at være kommen saa langt. Paa Gaardhagen fik jeg meget Hø, langt mer end jeg ventede, paa øvre Hagen bliver det ogsaa meget mer end i fjor, ligesaa paa Floen.»

Brevet er udatert.

«Røraas 4. Septbr. 1911.
Kjære Richard. Dit brev af 29. f. M. modtog vi i gaar, det glæder oss at høre at Du har havt en fornøielig og interesant Tur nedover fra Thjem, og at Du har beseet mange Ting. Jeg ser at Du nu reiser paa Sognefjorden som Expeditør og har det godt.
Vi er nu færdige med Vinna baade hjemme og i Marken. Vi fik svare lidet Hø paa Hagerne, antagelig ⅓ Del mod tidligere, paa Sundet var det ganske bra og i Marken har vi ca. 3 Læs. Mosen i Fjeldsjøhøiden tog vi sidste Fredag, og tænker at reise til Korsjø-fjellet i denne Uke, Callemann er Vinkar og Mosegraaben!
Det staar tilbage at hugge Ved, men tænker at ogsaa det skal gaa.
Kan Du sende mig 50 Kroner maa Du gjøre det, da jeg er i Nød! Exekution for Spareb. blev afholdt i forrige Uge. Vi er forresten friske og har fremdeles godt Veir.
Kjærligst Hilsen Din F.»

At familien kom til å bo nesten halve året på Sundet, berodde på det forhold at det gjaldt å drøye fóret lengst mulig der ute. Så lenge kyrne kunne beite i utmarka og på jordene, ble Fredrik og Olava boende på Sundet utover høsten. Travle arbeids-dager var det mange av. I brev til Richard 24. okt.1910 skriver Fredrik:

«Vi er endnu på Sundet. Rena kom med en fin Kokalv inat, som vi agter aa sætte paa.» – Og i nytt brev 4. nov. 1910: «Vi er endnu paa Sundet, men kommer muligt til at flytte om 8 Dage.»

Lange, harde arbeidsdager ser det ut til at Fredrik hadde like til han døde. Brevene forteller om slitet, men også om glede og moro. 75 år gammel flytter han et gammelt hus fra Rørosgård til Varglibusta sammen med andre. Dette må han fortelle om i brev av 11.sept. 1910:

«i gaar Aften var næsten alle Sunninger buden op paa Varlibusten for at indvie den der opførte Ski-og Jagthytte. Der kan Du tro det gik livligt til. Dansen brusede like til kl. 3, og alle moret sig godt. Gubben Engzelius overleverede Eiendommen til Gustav Jr. ved Anledningen. Vi blev traktered med 2 Omgange Kaffe og Punds. Uagted jeg ikke kunde føle mig det mindste ør i Hovedet, Du ved jeg ikke taaler Sprit, fik jeg dog Skjend af Din Moer, for at jeg saa at sige smagte derpaa.»

Det står ikke i brevet, men Richard fortalte at faren og moren hele den natten trådde polsen like ivrig som alle andre.

Fredrik næret nok som gammel mann store økonomiske bekymringer for den unge familien sin. Det ble Richard, som den eldste, han satte sin lit til. 18 år gammel arbeider Richard ved Notodden Postkontor. Hans fetter på morssiden, Petter Edvard Prytz, omkommer i en arbeids-ulykke på Rjukan i okt. 1910. Fredrik vil gjerne at Richard legger en krans på kisten hans, og skriver brev til han i den anledning. Det var nok vanskelig for han å ta opp det temaet som ligger han tungt på hjertet:

«Ja, kjære Richard, man ved saa lidet om naar ens sidste Time slaar. Du er ogsaa paa Dine Reiser tilsøs paa farlige Farvande, og det kunde hende at Din Livstraad blev opskaaren før det kunde ventes. Derfor har jeg en Bøn til Dig, gjør os den Glæde, at Du forsikrer Dit Liv. Du ved vor Omstændighet, skulde noget hende, var Dit Assurancebeløb til en stor Hjælp, det vil sige vi ønsker ingenlunde at noget saadant skal hende, men om saa er, at alt gaar vel, er det med Tiden Din egen store Fordel, da Du ikke mister Beløbet, men kun som i en Sparebøsse indsætter smaa Summer. Jeg tror at Du bør vove paa at et Beløb paa 4000 Kroner.Du vil nok klare Præmien, naar Du ved til hvilken Tid den skal lægges. Storeng er Agent for et Selskab, om det er «Idun» ved jeg ikke, jeg skulde nok være tilbøielig til at tro at «Idun» er det ældste og bedste Sælskab.
Med de Kjærligste Hilsener, er jeg Din ofte ihukommende Fader. F. P.»

Fredrik Chr. døde 7.juni 1914 – i sitt åttiende år. De fant han en dag han var ute på Floen og spadde torv, da hadde han falt om. Så døde han samme natt.

Min bestefar døde mer enn 20 år før jeg ble født, og jeg fikk dessverre ikke lære ham å kjenne. Men brevene han skrev forteller så mye – om det fine forholdet mellom han og min far – om gjensidig omsorg, respekt og hjelp i vanskelige tider.

Vi bør kjenne våre forfedres vilkår og verdier. De levde i de samme landskapene, og under den samme himmelen som vi lever under i dag – vi skal ta med oss forståelsen for deres vilkår og deres verden.
Sundet sommeren 1919. Olava og hennes 6 barn. Stående fra venstre: Gerda, Carl, Richard, Gunnar og Olga. På benken: Olava, Anna og Einar Danielsen med Conrad på skuldrene.
Sundet sommeren 1919. Olava og hennes 6 barn. Stående fra venstre: Gerda, Carl, Richard, Gunnar og Olga. På benken: Olava, Anna og Einar Danielsen med Conrad på skuldrene.