Vollen Gråberget/Sundvollen 132/131 i Røros skriver seg helt tilbake til 1700 – tallet.

Jens Olsen Sund fikk bygsel på den i 1792 etter at tidligere bygsler «hadde opplatt den». Han overdro den til sin sønn Ole Jensen Sund i 1811. Han var gift med Gunhild Olsdatter Neergaard. Hun overdro eiendommen til sin svigersønn Gerhard Carl (504) i 1848. Han løste inn bygselen ved å kjøpe den av Røros Verk i 1874 for 120 Spesiedaler.

Han selger vollen til sin sønn Gerhard Carl (606) i 1889, men som igjen i 1914 overdro den til sin søster Anna (607) som var gift med Jens Fredriksen Finborud. Deres sønn Ferdinand overtok vollen i 1926 og da han var ugift, arvet i følge testament Jens Finborud vollen i 1950.